In het jaar 2022 heeft Nedap weer een fraaie autonome omzetgroei laten zien. Ten opzichte van het voorafgaande jaar is de omzet met 11% gestegen. Vrijwel alle marktgroepen hebben daaraan bijgedragen. Componentenschaarste en andere verstoringen van de supply chain hebben in het verslagjaar een dempend effect gehad op deze omzetontwikkeling. De recurring revenue nam toe met 21% en vormt inmiddels 31% van de omzet.

Na het uitbreken van de COVID-19-pandemie in 2020 en de componentenschaarste die in 2021 ontstond en nog steeds aanhoudt, is ook 2022 weer een uitdagend jaar geweest. De oorlog in Oekraïne, de scherp toegenomen inflatie en economische stagnatie in verschillende regio’s en sectoren leidden tot volatiele marktomstandigheden. Voor het vinden van passende oplossingen voor de verstoringen van de supply chain is in het verslagjaar weer een groot beroep gedaan op de inventiviteit en het doorzettingsvermogen van de Nedap-medewerkers. Daarnaast moesten de volatiele condities in deelmarkten nauwgezet worden gevolgd om te voorkomen dat commitments aan onze productiepartners en componentenleveranciers niet werden afgedekt door marktvraag.

Deze marktontwikkelingen hebben een prijsopdrijvend effect gehad op de kostprijs van onze producten en interne processen. Een groot deel van dit hogere kostenniveau is verwerkt in onze verkoopprijzen. Echter, in het aflopen jaar zijn door onze klanten eerder en meer bestellingen geplaatst om leveringen zeker te stellen. De nieuw geldende verkoopprijzen hebben daardoor vertraagd effect gehad. Dit, samen met het feit dat de verkoop- en marketinguitgaven weer op het niveau van voor de COVID-19-pandemie zijn uitgekomen en onze keuze om te blijven investeren in het aantrekken en ontwikkelen van talentvolle mensen, hebben een drukkend effect gehad op onze winstmarge.

Ondanks de volatiele marktomstandigheden blijft de vraag naar onze oplossingen onverminderd hoog. De voortdurende aandacht voor het robuuster, flexibeler en schaalbaarder maken van onze supply chain zorgt ervoor dat steeds beter in deze vraag kan worden voorzien. Dat heeft ertoe geleid dat onze omzetgroei in het laatste kwartaal van het jaar is uitgekomen op 15%.

Nedap als geheel is meer dan de optelsom van de marktgroepen.

Step Up!

Dankzij ons solide financieel fundament en ons robuuste propositieportfolio hebben wij ook bij deze marktomstandigheden onze strategische koers weten vast te houden. We zijn positief over de voortgang die gedurende het jaar is geboekt met de verdere ontwikkeling en implementatie van het strategisch plan Step Up!. Kern van Step Up! is het versnellen van de groei van de onderneming door het beter benutten van het potentieel binnen de organisatie en ons propositieportfolio. Om dit te realiseren willen wij de binnen Nedap aanwezige kennis, ervaring en vaardigheden effectiever en breder binnen ons bedrijf inzetten, zonder dat dit ten koste gaat van het ondernemerschap en de marktgerichtheid van onze marktgroepen.

Met een aantal concrete initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld design, data science, marketing en leiderschapsontwikkeling wordt wederom bevestigd dat Nedap als geheel meer is dan de optelsom van de marktgroepen. Steeds vaker krijgen collega’s met specifieke expertises, bijvoorbeeld design, data science of marketing, het verzoek om naast hun rol in de marktgroep op projectbasis mee te werken aan een product, ontwerp of campagne in een geheel andere markt. Deze mogelijkheid om verdieping en afwisseling te combineren, overtuigt steeds meer talentvolle mensen om bij Nedap te gaan werken. Bovendien hebben wij al aangetoond dat het bundelen van deze Nedap-brede kennis en vaardigheden en het gericht inzetten ervan bij één van de proposities een impuls geeft aan onze concurrentiekracht in een markt.

Daarnaast worden op Nedap-niveau steeds scherpere keuzes gemaakt waar we onze mensen en middelen op inzetten. De fase waarin een propositie zich bevindt (Create, Scale of Core), is nu bepalend voor de wijze van aansturing, de prestatie-indicatoren en de investeringen in propositieontwikkeling en commerciële slagkracht. In 2022 is dan ook het grootste deel van de investeringen ingezet bij de scale-proposities voor Healthcare, Livestock Management Cows en Retail. Dit zijn de proposities waar wij de komende jaren bovengemiddelde groeikansen zien.

In 2022 hebben we de volgende stap gezet in onze strategieontwikkeling met het clusteren van de proposities in key market positions. Key markets zijn markten die qua omvang, structuur en karakter perspectief bieden op aantrekkelijke financiële resultaten. Bovendien zijn het markten waar wij marktleider zijn of kunnen worden, dit is een belangrijke strategische doelstelling. Bestaande en nieuw te creëren proposities, gericht op deze key markets, moeten elkaar versterken en bijdragen aan dit marktleiderschap.

Nedap kent op dit moment vier key markets: Healthcare, Livestock Management Cows, Retail en Security Management. In deze markten hebben wij de gewenste leidende positie opgebouwd en is onze strategie gericht op het verder uitbouwen van onze positie. Ook de markt waar Staffing Solutions zich op richt, past goed bij de kennis, vaardigheden en cultuur van Nedap en biedt perspectief op aantrekkelijke financiële resultaten. Onze uitdaging is om met onze Flux-propositie in de markt een leidende positie te veroveren. Met name in de tweede helft van 2022 hebben we met onze nieuwe productstrategie meer tractie in deze markt gekregen.

De proposities UV-voedingen (marktgroep Light Controls) en langeafstandslezers (marktgroep Identification Systems) zijn niet gekoppeld aan een key market. Belangrijkste doelstelling bij deze core-proposities is dan ook het optimaliseren van de winstgevendheid. Na een zorgvuldige analyse van de karakteristieken, structuur en potentieel van de varkenshouderijmarkt hebben wij besloten om de investeringen in de propositie Livestock Management Pigs in lijn te brengen met de beperkte marktkansen die er zijn. In overeenstemming met deze beslissing is inmiddels ontwikkelcapaciteit overgebracht naar Livestock Management Cows.

Duurzaamheid

In het afgelopen jaar zijn grote stappen gezet op duurzaamheidsgebied. Ons duurzaamheidsbeleid dat in 2021 is aangescherpt, werkt inspirerend en de vier pijlers van dit beleid (onze medewerkers, onze bedrijfsvoering, onze partners/producten en onze klanten) geven richting aan de initiatieven binnen ons bedrijf. Ons streven om voortdurend aandacht te geven aan de ontwikkeling van onze medewerkers is vertaald in nieuwe opleidingsprogramma’s op tal van vlakken en het borgen dat iedereen jaarlijks voldoende tijd krijgt en neemt om aan persoonlijke ontwikkeling te werken. Er zijn concrete stappen gezet met het reduceren van onze CO2-uitstoot door versneld over te stappen op elektrische auto’s en omvangrijke energiebesparende maatregelen te nemen bij onze kantoren. De analyse van de gehele lifecycle van onze producten wees uit dat energieverbruik tijdens de gebruiksfase van onze producten de grootste milieu-impact heeft. Dit inzicht heeft inmiddels geleid tot nieuwe product- en softwareaanpassingen die dit energieverbruik soms sterk weten te reduceren. Ook door het slimmer verpakken en transporteren van onze producten worden substantiële duurzaamheidsverbeteringen gerealiseerd.
We hebben grote stappen gezet op duurzaamheidsgebied. Ons duurzaamheidsbeleid werkt inspirerend en de vier pijlers van dit beleid geven richting aan de initiatieven binnen ons bedrijf.

Naast kostenbesparingen en productieverbeteringen krijgen duurzaamheidsaspecten in de gesprekken met onze klanten over de impact van onze oplossingen een steeds prominentere plek. Onze ambitie is om meer inzicht te krijgen in al deze duurzaamheidsinitiatieven en de impact hiervan tastbaarder en meetbaarder te maken. Het is verheugend om te zien dat ons duurzaamheidsbeleid breed wordt gedragen binnen het bedrijf. Het inspireert en stimuleert medewerkers om zelfstandig praktische en concrete verbeteringen door te voeren. Zo is het op de Nedap Campus voor iedereen heel eenvoudig geworden om afval te scheiden door het plaatsen van stijlvolle afvalmeubels. Dit heeft ertoe geleid dat de stroom restafval al met meer dan 50% is afgenomen.

Mensen

De combinatie van uitdagende marktomstandigheden en onze hoge ambities met Step Up! vraagt veel van onze medewerkers. Net als in de afgelopen jaren hebben de Nedap-medewerkers in het verslagjaar getoond zeer betrokken te zijn bij de gang van zaken binnen ons bedrijf en enorm gedreven te zijn om persoonlijk bij te dragen aan de verdere groei en ontwikkeling van Nedap. Wij zijn dan ook trots op de manier waarop onze medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen en hun creativiteit inzetten om in zeer uiteenlopende situaties de soms zeer complexe problemen het hoofd te bieden en met praktische oplossingen te komen.

In verband met de COVID-19-maatregelen was de bezetting van onze Campus in Groenlo geruime tijd veel lager dan gebruikelijk. We hebben van deze gelegenheid gebruikgemaakt door in de afgelopen jaren een groot investeringsprogramma uit te voeren. Een groot deel van de werkruimtes is aangepast aan de nieuwe eisen die de verschillende samenwerkingsvormen binnen Nedap daaraan stellen. Dit heeft geleid tot een nog aantrekkelijkere en meer inspirerende werkomgeving waar nu weer volop gebruik van wordt gemaakt. De hoge kwaliteit van de werkomgeving stelt niet alleen onze medewerkers in staat om productiever te zijn, maar is ook een steeds belangrijkere reden waarom nieuwe medewerkers voor Nedap kiezen.

Vooruitblik

In 2022 is weer een volgende stap gezet in het aanscherpen van de strategie en door gerichte investeringen hebben we het onderscheidend vermogen van onze proposities en daadkracht van de organisatie verder vergroot. Ondanks aanhoudende volatiele marktontwikkelingen voorzien wij voor het jaar 2023, onvoorziene omstandigheden daargelaten, een verdere groei van de omzet.

Ruben Wegman, CEO
22 februari 2023