Naast de verdere concretisering van onze ambities binnen de vier aandachtsgebieden, mede aan de hand van de stakeholderdialoog, hebben we ook belangrijke stappen gezet in het inzichtelijk maken en vergroten van onze duurzame impact. Van sommige thema’s is de ambitie heel concreet en kwantitatief, op andere materiële thema’s zijn kwalitatieve ambities bepaald of zijn de ambities nog in ontwikkeling.

Stakeholderdialoog

Als onderdeel van de stakeholderdialoog maken we regelmatig gebruik van enquêtes. Zo is in 2022 wederom een medewerkerbetrokkenheidsonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten ervan vormen een belangrijk onderdeel bij het vaststellen van de variabele beloning van de directie.

Bij dit onderzoek, uitgevoerd door een externe organisatie, wordt ieder jaar weer een andere deel van de organisatie bevraagd. Zo komt in drie jaar de hele organisatie aan bod. Dit jaar hebben de medewerkers van de marktgroep Retail en de afdelingen die geen deel uitmaken van een specifieke marktgroep (corporate teams en Smart) de enquête ingevuld. Uit deze enquête komt ook dit jaar duidelijk naar voren dat Nedap medewerkers zeer betrokken zijn, bijzonder trots op Nedap zijn en zij zich goed op hun plaats voelen binnen het bedrijf. Wel geven de medewerkers aan nog beter geïnformeerd te willen zijn over de richting van de organisatie en de progressie die Nedap-breed wordt geboekt. In het thans lopende boekjaar zal het intensiveren van de interne communicatie dan ook een speerpunt zijn.

Daarnaast is in 2022 in opdracht van Nedap een klanttevredenheidonderzoek uitgevoerd door een extern bureau. Daaruit is gebleken dat de algemene tevredenheid over Nedap groot is onder klanten van de verschillende marktgroepen: ‘Gemiddeld beoordelen klanten de producten en service van Nedap met een 8,0 en slechts 3% van de klanten geeft een 6 of lager. De hoge waardering komt vooral door de grote tevredenheid over de Nedap software (8,1), de online portal(s) (8,1) en de technische ondersteuning. Ook de Net Promotor Score van +48 kan als zeer hoog worden gezien en bewijst dat de producten en service ‘on point’ zijn.’

Technologiebedrijf Nedap in Groenlo

Medewerkers

We hechten groot belang aan de ontwikkeling van onze mensen. Daarom is in 2022 de ambitie geformuleerd dat iedere medewerker minimaal 40 uur aan eigen ontwikkeling moet besteden. In 2022 heeft 47% van de 386 medewerkers, die deelnamen aan een survey over dit onderwerp, aangegeven dat zij in dat jaar minimaal 40 uur besteed hebben aan
hun eigen ontwikkeling. Dit kan betrekking hebben op iedere vorm van leren en ontwikkelen. Van het aangaan van nieuwe projecten met nieuwe taken om ervaring in een ander werkveld op te doen, tot het volgen van vaardigheidstrainingen, coaching- of andere persoonlijke ontwikkeltrajecten. Medewerkers worden onder meer door actieve communicatie bewust gemaakt van het belang van de ontwikkelingsdoelstelling en voortdurend aangemoedigd om hier invulling aan te geven. Daarnaast volgen team captains trainingen voor het aangaan van gesprekken over het belang van de ontwikkelingsdoelstellingen en om de invulling ervan te stimuleren onder medewerkers.

Op het gebied van diversiteit hebben we in 2022 de doelstelling geformuleerd dat de man-vrouw verhouding op posities in de subtop dezelfde moet zijn als de man-vrouw verhouding Nedap-breed. Zie ook paragraaf 4.5 Diversiteit en inclusiviteit van het hoofdstuk Corporate Governance. Het afgelopen boekjaar werd op een intern platform aandacht besteed aan verschillende diversiteits- en inclusiviteitsthema’s (zie paragraaf 2.3 Mensen, cultuur en leiderschap).

Voor een uitgebreidere toelichting op bovenstaande ontwikkelingen, zie ook de paragrafen 1.4 Duurzame impact en 2.3 Mensen, cultuur en leiderschap.

Peter Oostendorp, leidinggevende Nedap Smart

Door het slimmer verpakken van onze producten gebruiken we minder verpakkings-materiaal. Daardoor besparen we tot 70% op het volume en verminderen we onze uitstoot.

Bedrijfsvoering

In het afgelopen boekjaar hebben diverse initiatieven bijgedragen aan het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Ook hebben we concrete ambities gedefinieerd die bijdragen aan het bereiken van een netto-nul CO2-uitstoot in 2030, waaronder de verduurzaming van het wagenpark. In 2022 is de CO2-uitstoot uitgekomen op in totaal 1.083 ton CO2 (2021: 1.115). Dat is een daling van 3,0% ten opzichte van 2021. Per fte is de CO2 in kg gedaald van 1.439 naar 1.307, een reductie van 9,2%.

Duurzame energie

Al sinds 2014 kopen we uitsluitend groene stroom in. Daarnaast is in 2022 verder geïnvesteerd in warmtepompen, warmtewielen, ledverlichting en laadpalen.

Duurzaam gebouwenbeheer

Eind 2022 is een grote renovatie van het oudste gebouw van het hoofdkantoor in Groenlo afgerond. Bij deze renovatie hebben we nadrukkelijk rekening gehouden met ecologische aspecten, bijvoorbeeld waar het ging om isolatie. Er is gebruikgemaakt van duurzame materialen, er zijn warmtepompen geïnstalleerd voor een duurzame energievoorziening en er zijn sensoren in gebruik genomen om het energieverbruik te minimaliseren. Ook zijn materialen zoveel mogelijk hergebruikt, waaronder de betonnen plafondplaten. Daarnaast is de indeling van dit gebouw gericht op ontmoeten en samenwerken. De ruimtes zijn zo ingericht dat ze multifunctioneel bruikbaar zijn. Daglicht wordt optimaal benut en de akoestiek en verlichting dragen bij aan een prettige werkomgeving. Het gebouw is in december weer in gebruik genomen.

In 2022 zijn we begonnen met het opstellen van een meerjarenplan om ook de resterende gebouwen maximaal te verduurzamen in de komende jaren. Als onderdeel van dit plan hebben we het afgelopen boekjaar een 3D-scan uitgevoerd van de isolatiewaardes en dakbelasting van het gehele hoofdkantoor. De uitkomsten hiervan worden gebruikt om verdere verduurzamingsinvesteringen te plannen.

Duurzaam wagenpark

Per eind 2022 is 37% van ons wagenpark elektrisch of hybride (2021: 27%). Anticiperend op de migratie naar een volledig fossielvrij wagenpark in 2030, kopen we vanaf 2025 geen auto’s meer in die op fossiele brandstof rijden en stimuleren we nu met actief beleid de keuze voor een elektrische auto.

Reizen en woon-werkverkeer

Naast bovenstaande initiatieven die vallen onder scope 1 en 2, wordt ook gestreefd naar een verdere reductie van CO2-uitstoot als gevolg van zakelijk reizen en woon-werkverkeer (scope 3).

In de afgelopen twee jaar werd reizen in belangrijke mate beperkt door de COVID-19-pandemie. Ondanks dat zakelijk reizen nu weer mogelijk is, is er een verhoogd bewustzijn ontstaan over de noodzaak van reizen. We kiezen nu vaker dan voor de pandemie voor een virtuele afspraak. Als we er wel voor kiezen om te reizen, dan is het beleid dat zakelijk reizen met de trein de voorkeur heeft, indien mogelijk. Wanneer vliegen onvermijdelijk is, wordt zowel de frequentie als het aantal mensen dat reist tot een minimum beperkt.
In 2022 is ook gestart met het inzichtelijk maken hoe we de CO2-uitstoot van het woon-werkverkeer zo effectief mogelijk kunnen reduceren. Op basis van deze inzichten zal het beleid dat moet leiden tot CO2-reductie van het woon-werkverkeer verder ontwikkeld worden. Om een breed draagvlak en interne motivatie voor de verduurzaming van het woon-werkverkeer te creëren is eind 2022 een interne Sustainability Challenge gestart. Een groep van zo’n 15 medewerkers zal een aantal mobiliteitsconcepten uitwerken.

Partners/producten

Voor een drietal proposities is een Product Life Cycle Analysis (LCA) uitgevoerd. In 2022 kwamen de resultaten beschikbaar. Hieruit is gebleken dat de grootste winst te behalen is bij het reduceren van de CO2-uitstoot. We hebben daarbij onder andere gekeken naar de effecten van het winnen van natuurlijke hulpbronnen, het gebruik van schadelijke chemische stoffen, de fabricage van het product, het transport en het gebruik en tenslotte de afvalverwerking en mogelijkheden tot hergebruik. Daarmee hebben we waardevolle inzichten vergaard over waar in de levenscyclus de grootste impact op de verlaging van de CO2-footprint van onze producten kan worden behaald. De belangrijkste uitkomst is dat het elektriciteitsverbruik tijdens de gebruiksfase veruit de meeste CO2-impact heeft. Op basis van deze inzichten zijn we in 2022 gestart met het in kaart brengen van de CO2-uitstoot van het gehele portfolio, met uitzondering van de softwarediensten van Nedap. De analyse moet inzicht geven in hoe we de CO2-uitstoot van de proposities kunnen helpen reduceren in de gehele keten. Op basis van deze meting, die als nullijn zal dienen, wordt in 2023 de reductiedoelstelling van CO2-uitstoot van de hardwarecomponenten uit het portfolio geformuleerd. Ook zal het actieplan worden opgesteld op basis waarvan deze doelstelling gerealiseerd kan worden.
Nedap © Fotografie: Martin Hogeboom

Software

Voor onze softwarediensten maken we gebruik van datacenters. Voor de EU Taxonomie kwalificeren deze activiteiten als een transitie-activiteit die bijdraagt aan de mitigatie van klimaatverandering. De meest door Nedap gebruikte datacenters voldoen aan de Europese gedragscode voor de energie-efficiëntie van datacenters. Voor de vaststelling hiervan is onder andere gebruikgemaakt van informatie uit certificeringen van deze datacenters (ISO 14001 en ISO 50001). Daarmee is het merendeel van de omzet die met onze softwareactiviteiten wordt gegenereerd afgestemd op de EU Taxonomie.

Klanten

De marktgroepen hebben het afgelopen boekjaar gewerkt aan de visie en strategie op het gebied van duurzaamheid. Belangrijk hierbij is dat ook inzichtelijk wordt gemaakt wat de impact van onze proposities is op het verduurzamen van het businessmodel van onze klanten. Onder aansturing van de Sustainability excellence workstream is dit in 2022 verder geconcretiseerd. Nedap-breed vindt uitwisseling plaats van best practices op het gebied van duurzaamheid om marktgroepen te inspireren. Meer informatie hierover is opgenomen in hoofdstuk 3.